Villkor

 

Artikel 1: Allmänt
1.1 Uppdragstagare är Janson Bridging B.V. och/eller ett eller fler av dess koncernföretag.
1.2 Med uppdragsgivare avses en fysisk eller juridisk person som beställer ett uppdrag från Janson Bridging gällande leverans av varor och/eller utförande av arbeten och/eller tillhandahållande av tjänster som accepteras av Janson Bridging.
1.3 Med avtal avses den överenskommelse som slutits mellan uppdragsgivaren och Janson Bridging gällande leverans av varor och/eller utförande av arbeten och/eller tillhandahållande av tjänster.

Artikel 2: Tillämplighet
2.1 Dessa allmänna leveransvillkor gäller för alla förfrågningar, erbjudanden, anbud, orderbekräftelser, avtal och andra rättshandlingar mellan Janson Bridging och uppdragsgivaren.
2.2 Vid eventuella konflikter mellan innehållet i det slutna avtalet mellan Janson Bridging och uppdragsgivaren och dessa villkor har bestämmelserna i avtalet företräde.

Artikel 3: Anbud
3.1 Alla anbud är icke-bindande om inte annat uttryckligen har angivits.
3.2 Uppdragsgivaren tillhandahåller Janson Bridging information om önskade mått för den tjänst eller produkt som ska levereras av Janson Bridging. Uppdragsgivaren till Janson Bridging även information samt genomför mätningar och beräkningar om inte annat har avtalats. Janson Bridging utgår från de uppgifter som uppdragsgivaren tillhandahåller.
3.3 Janson Bridging förbehåller sig rätten att påföra uppdragsgivaren alla kostnader som uppstår i och med anbudet om uppdragsgivaren inte godtar anbudet.

Artikel 4: Avtal
4.1 Ett avtal ingås genom att uppdragsgivaren skriftligen godtar anbudet.
4.2 Avtalet kan endast ändras genom en skriftlig bekräftelse från Janson Bridging.
4.3 Om två eller flera uppdragsgivare beställer ett uppdrag från Janson Bridging är de solidariskt ansvariga och Janson Bridging har rätt till ett fullständigt fullgörande från var och en av dem.

Artikel 5: Rekommendationer och lämnad information
5.1 Janson Bridging får vid fullgörande av avtalet utgå från att de uppgifter som har lämnats till Janson Bridging av uppdragsgivaren är korrekta och fullständiga.
5.2 Uppdragsgivaren ska hålla Janson Bridging skadeslöst för anspråk från tredje part vad gäller användning av rekommendationer, ritningar, beräkningar, utkast, material, modeller och liknande som har lämnats av uppdragsgivaren eller för hans räkning.

Artikel 6: Leveranstid/utförandeperiod
6.1 Janson Bridging fastställer en ungefärlig leveranstid och/eller utförandeperiod.
6.2 Vid fastställandet av leveranstiden och/eller utförandeperioden utgår Janson Bridging från att uppdraget kan utföras under de omständigheter som är kända vid den tidpunkten.
6.3 Leveranstiden och/eller utförandeperioden börjar först när en överenskommelse har nåtts mellan parterna, när alla nödvändiga uppgifter, slutliga och godkända ritningar osv. finns hos Janson Bridging, när den överenskomna (del)betalningen har mottagits och alla nödvändiga villkor för utförandet av uppdraget har uppfyllts.
6.4 Alla kostnader som Janson Bridging ådrar sig till följd av att leveransen och/eller utförandet försenas ska ersättas av uppdragsgivaren.
6.5 Vid överskridande av leveranstiden och/eller utförandeperioden finns ingen rätt till ersättning eller hävning av avtalet.

Artikel 7: Force majeure
7.1 Janson Bridging har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina avtalsenliga skyldigheter gentemot uppdragsgivaren vid tidsfördröjningar till följd av force majeure.
7.2 Med force majeure avses bland annat men inte endast
a. den omständighet då leverantörer, underleverantörer till Janson Bridging eller transportörer som anlitats av Janson Bridging inte fullgör sina skyldigheter eller inte fullgör dem i tid
b. väderförhållanden, jordbävningar, brand, strömavbrott
c. förlust, stöld eller förlorade verktyg eller materiel, vägspärrar, strejker eller arbetsavbrott och import- eller handelsrestriktioner.
7.3 Om det tillfälliga hindret för fullgörandet har pågått i mer än sex månader har Janson Bridging inte längre rätt till uppskov. Efter denna period kan båda parterna med omedelbar verkan säga upp avtalet för den del av skyldigheterna som ännu inte har uppfyllts.
7.4 Vid force majeure då fullgörande av skyldigheterna varaktigt är eller blir omöjligt har båda parterna rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för den del av skyldigheterna som inte än har uppfyllts.
7.5 Parterna har ingen rätt till ersättning för skada som uppstått eller kommer att uppstå till följd av uppskovet eller uppsägningen i den mening som avses i denna artikel.

Artikel 8: Arbetets omfattning
8.1 Uppdragsgivaren ska se till att alla tillstånd, undantag och andra beslut som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras inhämtas i tid. Uppdragsgivaren är skyldig att omedelbart på begäran skicka en kopia av de nämnda dokumenten till Janson Bridging.
8.2 Priset för arbetet omfattar ej följande:
a. kostnader för anslutning av gas, vatten, elektricitet eller andra infrastrukturella anläggningar;
b. kostnader för att förhindra eller begränsa skador på egendom på eller omkring platsen;
c. kostnader för bortskaffande av material, byggnadsmaterial eller avfall;
d. kostnader för resor och uppehälle.

Artikel 9: Ändringar i arbetet
9.1 Det rör sig om merarbete eller om arbete som bortfaller om
a. utformningen, specifikationerna eller planen ändras
b. informationen som lämnats av uppdragsgivaren inte stämmer överens med verkligheten
c. de uppskattade mängderna avviker med mer än 10 %.
9.2 Merarbete beräknas på grundval av de prisbestämningsfaktorer som gäller vid den tidpunkt då merarbetet utförs. Arbete som bortfaller beräknas på grundval av de prisbestämningsfaktorer som gällde vid den tidpunkt då avtalet ingicks.
9.3 Ändringar i avtalet eller i villkoren för utförande kan endast genomföras med en föregående skriftlig överenskommelse.
9.4 Uppdragsgivaren är skyldig att betala priset för merarbetet
9.5 Om beloppet för det arbete som bortfaller överstiger beloppet för merarbetet kan Janson Bridging fakturera för 10% av skillnaden i den slutliga avräkningen. Denna bestämmelse gäller inte om arbete bortfaller på begäran av Janson Bridging.

Artikel 10: Prisändring
10.1 Om faktorer som påverkar priset ökar efter det att avtalet har ingåtts, får Janson Bridging fakturera uppdragsgivaren denna ökning.
10.2 Uppdragsgivaren är skyldig att betala den prisökning som avses i punkt 1 i denna artikel vid närmast följande överenskomna betalningstillfälle.

Artikel 11: Utförande av arbetet
11.1 Uppdragsgivaren ska se till att Janson Bridging kan utföra sitt arbete vid överenskommen tidpunkt.
11.2 Uppdragsgivaren bär risken och är ansvarig för skador till följd av förlust, stöld och sakskador på egendom från Janson Bridging, uppdragsgivaren och tredje part som befinner sig på platsen där arbetet utförs eller på annan avtalad plats.

Artikel 12: Leverans av arbetet
12.1 Arbetet anses ha levererats i följande fall:
a. om uppdragsgivaren har godkänt arbetet
b. om (en del av) arbetet har tagits i bruk av uppdragsgivaren
c. om Janson Bridging skriftligen har informerat uppdragsgivaren om att arbetet har slutförts och att uppdragsgivaren inom 14 dagar efter meddelandet inte skriftligen har meddelat att arbetet inte har godkänts
d. om uppdragsgivaren inte godkänner arbetet på grund av små fel eller delar som fattas men som kan repareras eller levereras inom 30 dagar och inte utgör ett hinder för att arbetet ska tas i drift.
12.2 Uppdragsgivaren ska hålla Janson Bridging skadeslöst från anspråk från tredje part för skador på icke-levererade delar av arbetet som har orsakats av användning av delar av arbetet som redan har levererats.

Artikel 13: Ansvar
13.1 Janson Bridgings skyldighet enligt lag att betala ersättning begränsas till de skador som Janson Bridging är försäkrade mot enligt den försäkring som har tecknats, men den överstiger aldrig det belopp som försäkringen betalar ut i det aktuella fallet.
13.2 Om Janson Bridging inte har rätt att åberopa försäkringen begränsas skyldigheten att betala ersättning till högst (FYLL I PROCENTANTAL) % av uppdragets totala belopp (exkl. moms).
13.3 Ersättning beviljas inte för
a. följdskador: stilleståndskostnader, produktionsbortfall, utebliven vinst, transportkostnader och kostnader för resor och uppehälle
b. skador som har orsakats uppsåtligen eller genom medveten oaktsamhet av medhjälpare eller underordnade medarbetare från Janson Bridging.
13.4 Janson Bridging bär inget ansvar för skador på material som levererats av eller åt uppdragsgivaren till följd av en åtgärd som inte har utförts på ett korrekt sätt.
13.5 Uppdragsgivaren ska hålla Janson Bridging skadeslöst för alla produktansvarsanspråk från tredje part till följd av ett fel i en produkt som uppdragsgivaren har levererat till tredje part och som (även) bestod av produkter och/eller material som levererats av Janson Bridging. Uppdragsgivaren är skyldig att ersätta alla skador som uppstått för Janson Bridging i sammanhanget, inklusive (fullständiga) rättegångskostnader.

Artikel 14: Garanti och andra anspråk
14.1 Janson Bridging garanterar gott utförande av den avtalade prestationen under en period på 12 månader efter (del)leverans om inte annat skriftligen har avtalats. De andra punkterna i denna artikel är även tillämpliga vid en avvikande garantitid.
14.2 Vid eventuellt fel på en levererad prestation kan Janson Bridging fritt välja att åtgärda det felet eller att kreditera uppdragsgivaren för en proportionell del av fakturan. Janson Bridging bestämmer själv hur och när reparationen ska ske.
14.3 Uppdragsgivaren måste alltid ge Janson Bridging möjlighet att åtgärda ett eventuellt fel eller utföra åtgärden igen.
14.4 Uppdragsgivaren kan endast ta garantin i anspråk efter att ha uppfyllt alla sina skyldigheter gentemot Janson Bridging.
14.5 a. Ingen garanti ges om felen beror på

 • normalt slitage;
 • felaktig användning
 • felaktigt utfört eller uteblivet underhåll
 • installation, montering, ändringar eller reparation av uppdragsgivaren eller tredje part
 • fel på eller olämplighet hos varor som kommer från eller har föreskrivits av uppdragsgivaren
 • fel på eller olämplighet hos material eller hjälpmedel som använts av uppdragsgivaren.
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

14.5 b. Ingen garanti ges för:

 • levererade varor som inte var nya då de levererades
 • testning och reparation av uppdragsgivarens varor
 • delar som omfattas av fabriksgaranti.

14.6 Punkterna 2–5 i denna artikel ska i tillämpliga delar gälla eventuella anspråk från uppdragsgivaren på grund av bristande utförande av en prestation, bristfällig överensstämmelse eller av någon annan anledning.
14.7 Uppdragsgivarens rättigheter enligt denna artikel kan inte överlåtas.

Artikel 15: Klagomål
15.1 Uppdragsgivaren ska skriftligen informera uppdragstagaren inom sju dagar efter att felet har upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts. Om detta inte sker kan uppdragsgivaren inte längre åberopa bristen i prestationen.
15.2 Uppdragsgivaren ska skriftligen lämna in klagomål om fakturabeloppet till Janson Bridging inom betalningsterminen. Om detta inte görs kan alla rättigheter upphävas. Om betalningsperioden är längre än 30 dagar måste uppdragsgivaren skriftligen lämna in ett klagomål inom 30 dagar efter fakturadatumet.

Artikel 16: Betalning
16.1 Betalning görs till ett konto som anges av Janson Bridging.
16.2 Om inte annat har avtalats sker betalning på följande sätt:
a. med avbetalning:
b. i alla andra fall inom trettio dagar från fakturadatum.
16.3 Kvittning av fordringar på Janson Bridging eller betalningsuppskov från uppdragsgivarens sida är uteslutet.
16.4 Allt som uppdragsgivaren är skyldig Janson Bridging eller kommer att bli enligt avtalet förfaller omedelbart till betalning, oavsett om den avtalade prestationen har utförts till fullo av Janson Bridging eller ej, om:
a. en betalningstermin har överskridits
b. uppdragsgivaren har begärt konkurs eller betalningsinställelse
c. uppdragsgivarens varor eller fordringar beslagtas
d. uppdragsgivaren (bolag) upplöses eller likvideras
e. uppdragsgivaren (fysisk person) ansöker om rättslig skuldsanering, ställs under förvaltarskap eller har avlidit.
16.5 Om uppdragsgivaren överskrider betalningsterminen blir uppdragsgivaren omedelbart skyldig Janson Bridging ränta. Räntan uppgår till (PROCENTANTAL) % per år, men motsvarar den lagstadgade räntan om den är högre. För ränteberäkningen ses en del av en månad som en hel månad.
16.6 Janson Bridging har rätt att kvitta sina skulder till uppdragsgivaren mot de krav som de företag som är associerade med Janson Bridging har på uppdragsgivaren. Dessutom har Janson Bridging rätt att kvitta sina fordringar på uppdragsgivaren mot de skulder som de företag som är associerade med Janson Bridging har till uppdragsgivaren. Vidare har Janson Bridging rätt att kvitta sina skulder till uppdragsgivaren mot fordringar på företag som är associerade till uppdragsgivaren. Med associerade företag avses företag som tillhör samma koncern i den mening som avses i artikel 2:24b BW (den nederländska civillagen) eller ett aktieinnehav i den mening som avses i artikel 2:24c BW.
16.7 Om ingen betalning har gjorts inom den avtalade betalningsterminen blir uppdragsgivaren skyldig Janson Bridging alla utomrättsliga kostnader som faktiskt har uppstått.

Artikel 17: Immateriella rättigheter
17.1 Janson Bridging behåller upphovsrätter och alla industriella rättigheter till
anbud, utkast, bilder, ritningar, (test)modeller, programvara osv. som företaget har överlämnat, om inte annat skriftligen har avtalats.
17.2 Rättigheterna till de uppgifter som nämns i punkt 1 i denna artikel förblir Janson Bridgings egendom, oavsett om uppdragsgivaren har debiterats för kostnaderna för deras skapande eller ej. Dessa uppgifter får inte kopieras, användas eller visas för tredje part. Uppdragsgivaren får endast använda informationen i det syfte för vilket den lämnats ut.
17.3 Uppdragsgivaren måste på begäran returnera de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel inom en termin som fastställts av Janson Bridging.

Artikel 18: Säkerhet

Artikel 19: Tillämplig lag och behörig domstol
19.1 Nederländsk lag gäller.
19.2 Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (C.I.S.G.) gäller inte och inte heller några andra internationella bestämmelser som får uteslutas.
19.3 Alla eventuella tvister mellan Janson Bridging och uppdragsgivaren ska föreläggas för den behöriga domstolen i Rotterdam.

Vad kan vi överbrygga åt dig?

Berätta om dina förbindelsebehov så tar vi kontakt så snart som möjligt för att tillsammans hitta den bästa möjliga lösningen.

Komma i kontakt